8 martie 2022

2215. BANI pentru amenajarea istorico-turistica a rafinariei si a liniei- se refuza? (episodul 24)

.
  Rafinaria si Linia istorica Campina-Telega (Teleguta) POT BENEFICIA DE BANI  pentru a fi puse in folosul comunitatii locale, dar si al cetatenilor Romaniei!
  Mai jos va aratam cum, doar ca... aceste fonduri NU POT FI ACCESATE PENTRU "TUNURI", din pacate.
  Proprietari persoane fizice, primarii, firme, pot folosi aceste fonduri DOAR IN SCOP CULTURAL-EDUCATIV, pentru turism istoric, astfel incat toate comunitatile din raza acestor obiective sa aiba de castigat.
  De aceea asociatia noastra a sugerat continuu proprietarilor liniei de cale ferata, ai rafinariei "Steaua Romana" si Primariei Campina asocierea pentru realizarea unui obiectiv comun:

un complex istorico-turistic unic in lume!

  Citind materialele noastre veti vedea cat de aproape de implinire ar fi acesta, iar zona Campina ar castiga din fluxul turistic international creat astfel.


.
A.Primul material:


LEGEA 422/2001


ART. 38

Contribuția financiară a statului, constând în sume alocate prin bugetul Ministerului Culturii cu destinația protejării monumentelor istorice, indiferent de deținător, poate să acopere total sau parțial costul lucrărilor de protejare a monumentelor istorice.

Contribuția financiară a consiliilor județene, municipale, orășenești și comunale, după caz, poate să acopere integral sau parțial costul lucrărilor de intervenție asupra monumentelor, costul lucrărilor de protejare a monumentelor istorice care fac parte din grupa A, aflate pe teritoriul unității administrativ-teritoriale respective.

Contribuția financiară a statului și a autorităților administrației publice locale poate fi asigurată prin cofinanțare, precum și în parteneriat cu, inclusiv cu proprietarul sau cu alte persoane fizice sau juridice.

.

Situațiile în care statul, respectiv autoritățile administrației publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor menționate la alin. (1) – (3), proporția contribuției statului, procefurile, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, orașul sau comuna se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a  Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii și Cultelor și a Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

În situațiile și condițiile prevăzute la alin. (4), la data alocării sprijinului financiar în cuantumul contribuției statului sau a autorităților administrației publice locale asupra imobilului monument istoric în cauză se constituie o garanție imobiliară pentru o perioadă de 10 ani în favoarea statului, respectiv a unităților administrativ-teritoriale.


.

Garanția imobiliară prevăzută la alin. (5) se recuperează în totalitate de la beneficiarul contribuției statului sau, după caz, a autorităților administrației publice locale, împreună cu dobânzile aferente, în situația în care bunul în cauză a fost înstrăinat de propriietar altei persoane decât statul sau autoritatea administrației publice locale înainte de împlinirea perioadei de 10 ani de la constituirea garanției imobiliare.

Constituirea garanției imobiliare în favoarea statului sau a unităților administrativ-teritoriale este scutită de taxă de timbru.

La data împlinirii termenului de 10 ani garanția imobiliară instituiră a imobilului se stinge de drept.


ART. 39

Costul lucrărilor de proiectare, expertizare, conservare, reparare, consolidare, restaurare și punere învaloare a monumentelor istorice, indiferent de grupa în care sunt clasate, ori a

.

altor imobile din ansambluri sau situri istorice, aflate în proprietate publică ori privată incluse în programe de importanță națională sau internațională, stabilite prin hotărâre a Guvernului inițiată la propunerea ministerelor implicate în realizarea acestora poate fi acoperit întegral ori parțial de la bugetul de stat sau al unităților administrativ-teritoriale, prin bugetul ordonatorilor ede credite care participă la realizarea programelor.

Pentru acoperirea costului lucrărilor prevăzute la alin. (1) nu este obligatorie consituirea de garanții de către beneficiarii contribuției.


Lucrările prevăzute la alin. (1) sunt lucrări publice de interes național, pentru care nu se datorează taxa pentru eliberarea autorizației de construire.

Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor au obligația de-a cumunica de îndată proprietrarulu, titularului dreptului de adiminstrare sau, respectiv, titularului altui drept real asupra bunului imobil declanșarea procedurii de clasare sau de declasare.

De la data comunicării către proprietar sau către titularul altor drepturi reale a declanșării provedurii de clasare și până la publicarea ordinului de clasare sau până la comunicarea neclasării, după caz, dar nu mai mult de 12 luni, bunului imobil în cauză i se aplică regimul juridic al monumentelor istorice.


.


ART. 45

În vederea protejării monumentelor istorice și a respectării prevederilor legale în acest domeniu autoritățile admininstrației publice locale au următoarele atribuții:

….

e) participă la finanțarea lucrărilor de protejare a monumentelor istorice, prevăzând distinct sumele necesare în acest scop în bugetele pe care le administrează.

….

ART. 49

Protejarea monumentelor istorice se finanțează de către deținătorii acestora și poate fi cofinanțată din fonduri asigurate din bugetul de stat, bugetele locale sau din alte surse.

Lucrărille de cercetare, de expeeritzare, de proiectare și de execuție care se efectuează la monumentele istorice și care sunt finanțate din fonduri publice sunt supuse regimului general de atribuire a lucrărirlor publice, de proiectare și de execuție, potrivit legislației privind achizițiile publice.


.

ART. 50

In bugetul Ministerului Culturii și Cultelor se prevăd:

….

c) credite bugetare destinate finanțării sau cofinanțării lucrărilor de protejare a monumentelor istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat.


Întocmit: Andrei Berinde, coordonator proiect, asociatia „Suntem România!”B.Al doilea material:

.

Directia Judeteana de Cultura Prahova,


către Asociația „Suntem România!” 

Referitor la: posibilele avantaje ale clasării unui obiectiv în Lista Monumentelor Istorice


Ca urmare a solicitării Dvs. Transmisă pe e-mail în data de 22. 06. 2021, înregistrată la Direcția Județeană pentru Cultură Prahova cu nr. 1234/23.06.2021, prin care ne solicitați un punct de vedere privind posibilele avantaje ale clasării unui obiectiv în Lista Monumentelor Istorice, vă comunicăm următoarele :

Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare reglementează regimul juridic general al monumentelor istorice.

În cuprinsul Legii nr. 422/2001 se găsesc dispoziții privind următoarele problem legate de monumentele istorice;

condițiile de îndeplinit pentru ca un bun imobil, construcție sau teren situat pe teritoriul României, să poată fi considerat monument istoric,categoriile de monumente istorice, evidența și clasarea sau declasarea monumentelor istorice;

regimul juridic al monumentelor istorice care pot aparține: domeniului public sau privat al statului, al județelor, orașelor sau comunelor, fie sunt proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice;

.

termenele și condițiile exercitării dreptului de preempțiune al statului român asupra  monumentelor istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, în cazul în care proprietarul optează pentru vânzarea acestora;

condițiile și tipurile de intervenție asupra monumentelor istorice;

instituțiile și organismele cu atribuții în domeniul protejării monumentelor și sfera atribuțiilor acestora: Ministerul Culturii, serviciile deconcentrate ale ministerului culturii, Institutul Național al Patrimoniului, Comisia Națională a Monumentelor Istorice, comisiile zonale ale monumentelor istorice;

responsabilitățile proprietarilor de monumente istorice și ale autorităților administrației publice locale, respective Obligațiile și drepturile proprietarilor de monumente istorice, Atribuțiile autorităților administrației publice locale;

scutirile precum și beneficiile de impozitare în privința proprietarilor  monumentelor

.

istorice sau titularilor dreptului de administrare sau a altor drepturi reale asupra acestora, în cazul necesității de a efectua anumite intervenții;

finanțarea protejării monumentelor istorice;

timbrul monumentelor istorice;

sancțuinile contravenționale și penale prevăzute pentru faptele prin care se încalcă dispozițiile legii.

Noul cod fiscal prevede ca proprietarii de monumente istorice pot beneficia de scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri :

Conform Codului Fiscal actualizat, Titul IX, Cap. II, art. 456, alin. (1), pct. x) – Scutiri, nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru :

x) clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de adiminstrare, care au fațada stradală și/sau principală renovată, sau reabilitată conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice.

In aceeași măsură Codului Fiscal actualizat, Titlul IX, Cap. II, art. 456, alin (2), pct. a), menționează:

(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului pe clădiri datorate pentru următoarele clădiri : 
Clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la alin. (1) lit. x);

.

Protejarea monumentelor istorice se finanțează de proprietarii sau deținătorii acestora și poate fi cofinanțată din fonduri asigurate de la bugetul de stat, bugetele locale sau din alte surse.

Autoritățile administrației publice locale participă la finanțarea lucrărilor de protejare a monumentelor istorice, prevăzând distinct sumele necesare în acest scop în bugetele pe care le administrează ;

In baza prevederilor legii nr. 422/2001, republicată, precum și a Hotărârii de Guvern nr. 593/2011 privind organizarea și funcționarea Insitutului Național al Patrimoniului, republicată, se derulează annual restaurarea, consolidarea și punerea în valoare a unor monumente istorice finanțate de la Bugetul Statului prin Bugetul Ministerului Culturii, prin Programul național de restaurare a monumentelor istorice (PNR). (ORDIN nr. 3.765 din 16 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea și derularea Programului national de restaurare a monumentelor istorice, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, și gestionat de Institutul Național al Patrimoniului).

Tot INP gestionează Timbrul Monumentelor Istorice. TMI este o taxa extrabugetară destinată finanțării lucrărilor de protejare a monumentelor istorice. 

Proiectele pentru care se va putea obține finanțare prin TMI fac parte din următoarele subprograme :

Cercetare aplicată, studii și investigații pentru restaurarea monumentelor istorice

Reparații curente și întreținere

Intervenții de urgență – ante și post dezastru

Punere în valoare – interpretare și prezentare – a monumentelor istorice

Acțiuni tematice

Restaurare, elaborare a documentației tehnice pentru intervenții asupra monumentelor istorice

Educație și formare

Institutul Național al Patrimoniului va acorda finanțări nerambursabile pentru două tipuri de investiții : 

Elaborarea de reglementări tehnico-economice, de norme și metodologii privind elaborarea de documentații specifice, executării de lucrări, realizării de achiziții, contractării și decontării de lucrări privind monumentele istorice ;

Amenajări în vederea pregătirii monumentelor istorice pentru vizitare gratuită, precum și pentru realizarea unor programe sau proiecte culturale.

Totodată, proiectele finanțate prin fondurile europene au o susținere materială care permite finanțarea unor lucrări de restaurare, prin Programul Operațional Regional.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu