22 februarie 2022

2202. Se insista pentru distrugerea Telegutei, iar noi insistam sa se respecte legea si dreptul la trecut! (ep.23.Cerere anulare HG)

.
 Ca urmare a demersurilor si presiunilor declarate public si facute de catre administratia campineana asupra structurilor Ministerului Culturii si ale CFR pentru demolarea si preluarea terenurilor liniei Campina-Telega (Teleguta) care se afla in procedura de clasare ca Monument istoric, chiar protejata ca Monument istoric la ora actuala, Asociatia "Suntem Romania!" a decis sa intervina si sa ceara Guvernului Romaniei anularea Hotararii de Guvern emisa DUPA DECLANSAREA PROCEDURII DE CLASARE IN LMI, astfel incat acest posibil obiectiv istoric de mare valoare sa fie protejat in continuare.
  Ciudat este ca se insista ca linia sa fie preluata, motivandu-se primirea de fonduri pentru un proiect nebulos, nefacut cunoscut public decat ca o intentie de drum rutier sau pista de biciclete (nimic concret, avizat, aprobat, elaborat):

Domnule Primar al municipiului Campina,
Domnule Primar al comunei Telega,
Domnule Director al DJC Prahova,
Domnule Director al INP,
Domnule Director al Directiei Patrimoniu a Ministerului Culturii,
​Doamna/Domnule Revizor (CFR),
Doamna Director tehnic (CFR),​
Doamna Sef serviciu comunicare (CFR),

prin prezenta va aducem la cunostinta faptul ca in data de 21.02.2022,  Asociatia Cultural Educativa pentru Protejarea si Promovarea Patrimoniului Tehnic, Stiintific si Istoric ("Suntem Romania!"), a inregistrat la Curtea de Apel Prahova, urmatoarea Cerere de chemare in judecata, a carei copie foto cu inregistrarea este atasata :

.

CĂTRE, 

CURTEA DE APEL PLOIEȘTI,

ca-ploiesti@just.ro, +40 244 522 445, +40 244 522 446

PALATUL DE JUSTIŢIE PRAHOVA -  Ploieşti, str. Gheorghe Doja, nr. 42 , jud. Prahova


DOMNULE PREȘEDINTE, 


Subscrisa, Asociația Cultural - Educativă pentru Protejarea și Promovarea Patrimoniului Tehnic, Știintific și Istoric, numita pe scurt "Suntem Romania!", cu sediul în municipiul Ploiești, str. Bobâlna, nr. 103, et. 4, ap. 30, înregistrată în registrul asociațiilor și fundațiilor prin Încheierea Judecătoriei Ploiești, nr. 2620 din 12.12.2019, având cod unic de identificare 42310252, legal reprezentată de Stoian Alexandru, 


în contradictoriu cu 

Guvernul României, cu sediul în Palatul Victoria, Piața Victoriei nr. 1, sector 1, București, telefon 40-21-314 34 00 / 40-21-319 15 64, adresă de e-mail: drp@gov.ro, în temeiul art. 8 și urm. din Legea nr. 554/2004, formulez prezenta


Cerere de chemare în judecată


prin care vă solicit respectuos ca, prin hotărârea pe care o veți pronunța, să dispuneți anularea Hotărârii de Guvern nr. 1233/2021 ”privind trecerea din domeniul public al statului ı̂n domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi ı̂n concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" - S.A. - Sucursala Regională CF Bucureşti, pentru scoaterea din funcţiune, ı̂n vederea valorificării şi, după caz, casării” publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1120, din 24 noiembrie 2021, 


în ceea ce privește punctele 2 și 3 din Anexa HG 1233/2021, cu privire la linia 312 (Câmpina – Câmpinița – Telega), având următoarele denumiri și descrieri, pe scurt:

 • ”Linii ferate de circulaţie şi aparate de cale, neinteroperabile” având următoarea descriere, pe scurt:
  • Lungimea totală a liniilor CF = 6,524 km; 
  • aparate de cale echivalente = 15 buc.; 
  • linii CF simple = 3,709 km, linii din staţii = 2,815 km; 
  • (treceri la nivel = 4 buc.) (linia 312 Câmpina - Câmpiniţa) CF nr. 27543 Câmpina nr. 21817 Poiana Câmpina nr. 27544 Câmpina.
 • ”Podurile care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, neinteroperabile” având următoarea descriere, pe scurt:
  • Lungime = 381,31 ml; 
  • nr. de poduri = 3 buc.; 
  • nr. de podeţe = 6 buc.; 
  • suprafeţe = 1.912,57 ml (linia 312 Câmpina - Câmpiniţa) CF nr. 27543 Câmpina nr. 21817 Poiana Câmpina nr. 27544 Câmpina.


Pentru a vă pronunța în sensul celor de mai sus, vă solicit să aveți în vedere argumentele expuse în continuare:

Cu titlu prealabil, vă solicităm ca, în conformitate cu prevederile art. 241 alin. 1) Cprciv, să fixați termene scurte în vederea judecării prezentei cauze, având în vedere faptul că perioada de valabilitate a actului atacat este de 30 de zile, motiv pentru care, în lipsa unei soluții în cauză în termenul prevăzut, actul de justiție devine lipsit de utilitate practică.


1. Prezentarea situației de fapt

La data de 17 noiembrie 2021, Guvernul României a adoptat Hotărârea de Guvern nr. 1233/2021 împreună cu anexa acesteia ”privind trecerea din domeniul public al statului ı̂n domeniul privat al statului a unor bunuri aflate ı̂n administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi ı̂n concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" - S.A. - Sucursala Regională CF Bucureşti, pentru scoaterea din funcţiune, ı̂n vederea valorificării şi, după caz, casării”, iar la data de 24 noiembrie 2021 a fost publicată în Monitorul Oficial.


În cadrul HG 1233/2021 s-a inclus și tronsonul de cale ferată 312 aferent liniei de cale ferată Gara Câmpina (situată pe teritoriul UAT Poiana Câmpina) – Câmpinița (situată în Mun. Câmpina, lângă Rafinăria Steaua Română) – Doftana (comuna Telega).


A fost dată această hotărâre de guvern fără să se țină cont de Decizia Direcției Județene Pentru Cultură Prahova nr. 1677/ 04.11.2021, prin care s-a declanșat procedura de clasare în Lista Monumentelor Istorice a obiectivului Linia 312 Câmpina – Câmpinița – Telega, județul Prahova, în temeiul art. 13 alin. (1), punctul 2, lit. d), din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată. În cadrul Deciziei se dispune și faptul că:

începând cu data de 04.11.2021 obiectivului Linia 312 Câmpina – Câmpinița – Telega, CF 0+248/5+148, județul Prahova INTRĂ SUB INCIDENȚA prevederilor cuprinse în Legea  nr. 422/2001 ȘI ORICE INTERVENȚIE asupra imobilului se va realiza cu respectarea reglementărilor în domeniul protejării monumentelor istorice și în baza avizului emis de către Direcția Județeană pentru Cultură Prahova.”     


Menționăm faptul că Decizia amintită mai sus s-a emis în urma cererii documentate a asociației noastre în calitate de ONG specializat în domeniul ocrotirii patrimoniului.


Totodată, la data de 09.02.2022 s-a semnat un Proces Verbal între CFR și Primăria Municipiului Câmpina cu privire la linia CF 312, prin care primăria solicită expres nesocotirea legii 422/2001 și a Deciziei nr. 1677/ 04.11.2021 a Direcției Județene Pentru Cultură Prahova, unde se arată că se cere ”urgentarea demersurilor privind scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și după caz a casării a liniei de cale ferată și transferul terenului din proprietatea Statului Român administrat de Ministerul Transportulurilor și conecsionat către CNCF ”CFR” SA în domeniul public local al Municipiului Câmpina, având în vedere realizarea și implementarea proiectelor stabilite prin strategia de dezvoltare locală a Municipiului Câmpina, având în vedere realizarea și implementarea proiectelor stabilite prin strategia de dezvoltare locală a Municipiului Câmpina aprobată în 2021 și de asemenea de fructificării sumelor de bani puse la dispoziție prin fonduri europene prin exercițiul financiar 2021-2027 (PNRR – Componenta 10 C Fond Locativ – Obiectiv specific 1.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infracstructurii pentru biciclete la nivel local – Regenerare Urbană – Sesiune ce se va deschide în martie 2022) în vederea realizării unei axe de mobilitate Est – Vest a Municipiului Câmpina.”


 Constatăm cu foarte mare surprindere că Legea 422/2001 a fost încălcată la momentul emiterii HG 1233/2021.


2. Interesul în promovarea prezentului demers

2.1. Din dispozițiile art. 1 alin. 1 din Legea 554/2004 rezultă dreptul oricărei persoane vătămate ,,într-un drept al său ori într-un interes legitim” de a formula acțiune în fața instanței de contencios administrativ prin care să solicite ,,recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim..”

În alte cuvinte, atunci când recurge la exercițiul acțiunii în contencios administrativ reclamantul trebuie să dovedească:

- în primul rând, îndeplinirea unei condiții de drept procesual, constând în existența unui interes în promovarea acțiunii, un folos practic al exercitării sau al continuării exercitării acesteia;

- în al doilea rând, îndeplinirea unei condiții de drept material constând în vătămarea unui drept sau a unui interes legitim.

2.2. În ceea ce privește lezarea interesului legitim, subliniez faptul că actul administrativ a cărui anulare o solicit produce efecte cu privire la interesul public promovat de Asociația  drept recunoscut în temeiul legii 422/2001 de către autoritatea specializată în domeniul patrimoniului la nivelul județului Prahova, respectiv Direcția Județeană Pentru Cultură PrahovaAsistăm la o încălcare abruptă a Legii 422/2001.

2.3. Hotărârea de Guvern 1233/2021, cu privire la linia de cale ferată 312, este un act normativ care încălcă ierarhia actelor normative, astfel că nu este luată în considerare de către Guvernul României aplicarea Legii 422/2001, efectuată de autoritatea competentă. 

2.4. Prevederile HG 1233/2021 au un scop total contrar, protecției instituită de Legea 422/2001 în sensul declanșării procedurii de clasare, prin care se instituie regimul juridic al monumentelor istorice, în sensul protejării acestuia de orice acțiuni care l-ar putea altera, afecta sau distruge.

3. Prezenta cerere de chemare în judecată este exceptată de la procedura instituită de dispozițiile art. 7 din Legea 554/2004 în ceea ce privește obligativitatea parcurgerii procedurii prealabile.

Având în vedere că actul administrativ atacat (HG 1233/2021) a intrat în circuitul civil și a produs efecte juridice, înseamnă că, în conformitate cu art. 7 alin. (5) din Legea 554/2004, nu este obligatorie plângerea prealabilă, acțiunea în anulare putând fi introduse direct la instanța de contencios administrativ.


4. Hotărârea de Guvern este nelegală întrucât nu justifică acțiunea distructivă față de un bun imobil care a fost stabilit ca având regim de monument istoric.

4.1. Legea 422/2001 prevede la art. 2:

(1) Monumentele istorice fac parte integrantă din patrimoniul cultural naţional şi sunt protejate prin lege.  ...

(3) În sensul prezentei legi, prin protejare se înţelege ansamblul de măsuri cu caracter ştiinţific, juridic, administrativ, financiar, fiscal şi tehnic menite să asigure identificarea, cercetarea, inventarierea, clasarea, evidenţa, conservarea, inclusiv paza şi întreţinerea, consolidarea, restaurarea, punerea în valoare a monumentelor istorice şi integrarea lor social-economică şi culturală în viaţa colectivităţilor locale.4.2. HG 1233/2021 prevede la art.2 opusul textului din legea 422/2001: 

”Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului se face pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, bunurilor” ceea ce este, în sine, un non-sens juridic.

4.3. Din punct de vedere faptic, economic și social, punerea în aplicarea a HG 1233/2021 cu privire la linia de cale ferată 312 ar avea consecința distrugerii ireversibile a unui bun de patrimoniu ce reprezintă un monument istoric.


***

Pentru toate aceste motive, solicităm instanței admiterea prezentei cereri astfel cum a fost formulată și în consecință pronunțarea unei hotărâri prin care să se dispună anularea Hotărârii de Guvern nr. 1233/2021 privind trecerea din domeniul public al statului ı̂n domeniul privat al statului a unor bunuri aflate


În drept, ne prevalăm de dispozițiile legale menționate în cele ce preced.


În probațiune, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri.


În cadrul probei cu înscrisuri, vă solicităm în temeiul art. 13 să puneți în vedere intimatului să depună la dosarul cauzei întreaga documentație care a stat la baza emiterii actului atacat.


Atașam prezentei taxa de timbru judiciar de 50 de lei, conform art. 16 lit. a) din OUG 80/2013.


Asociația Cultural - Educativă pentru Protejarea și Promovarea 

Patrimoniului Tehnic, Știintific și Istoric,

Copie foto a PV prin care
 administratia Campina vrea sa forteze
 demolarea liniei (1).

Copie foto a PV prin care
 administratia Campina vrea sa forteze
 demolarea liniei (2).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu