13 iulie 2015

855.S-AU MARIT AMENZILE !!!


Nr. 23
Ploieşti, 13.07.2015

COMUNICAT DE PRESĂ
În atenția investitorilor sau beneficiarilor investiției după caz

Începând cu data de 6 iulie 2015, a apărut legea nr. 170 privind OUG nr. 89 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor, drept consecință s-au mărit și punctele de amendă, astfel:
La articolul 44, punctul V se modifica si va avea urmatorul cuprins:
DA PAGINA!

cu amenda de la 20.000 lei la 50.000 lei:
a) inceperea lucrarilor de executie la constructii si amenajari noi, de modificare a celor existente si/sau schimbarea destinatiei acestora, fara obtinerea avizului de securitate la incendiu;
b) punerea in functiune a constructiilor si amenajarilor noi ori a celor existente la care s-au executat lucrari de modificare si/sau s-a schimbat destinatia acestora, fara obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu;
c) nerespectarea cerintelor care au stat la baza emiterii avizului sau autorizatiei de securitate la incendiu ce impun pierderea valabilitatii acestora;
d) nerespectarea de catre serviciile de urgenta private, constituite ca societati reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a criteriilor de performanta care au stat la baza emiterii avizelor de infiintare si pentru sectorul de competenta;
e) functionarea serviciilor de urgenta private dupa anularea avizului de infiintare si/sau avizului pentru sectorul de competenta.
La articolul 44, dupa punctul V se introduce un nou punct, punctul VI, cu urmatorul cuprins:
- cu amenda de la 30.000 lei la 100.000 lei si oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor, ca sanctiune contraventionala complementara, pentru incalcarea grava a cerintei de securitate la incendiu in ceea ce priveste periclitarea vietii ocupantilor si fortelor de interventie, neasigurarea stabilitatii elementelor portante, respectiv a limitarii propagarii focului si fumului in interiorul edificiului si la vecinatati, potrivit criteriilor stabilite prin hotarare a Guvernului.
- La articolul 45, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) Contravenientul poate achita jumatate din minimul amenzii prevazute in prezenta lege, pe loc, numai pentru contraventiile sanctionate cu amenda al carei cuantum este de pana la 2.500 lei, respectiv in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, pentru toate categoriile de contraventii.
Frecvent, pe timpul controalelor se constată lipsa autorizațiilor, investitorilor sau beneficiarilor investiției, după caz. Toți cei care nu dețin autorizații, sunt rugați să se adreseze Compartimentului Avizare-Autorizare din cadrul ISU Prahova, pentru modalitatea urgentă de soluționare, punctul de amendă fiind foarte mare, după cum am menționat.