17 decembrie 2013

361.Contracte de modernizare pentru rachetele sol-aer - realizate sau nu?

  Azi "desecretizam" ceva care de fapt nu prea este secret si asta numai pentru ca este vorba de niste contracte cu unitati militare ,contracte care persoana ce mi le-a prezentat sustine ca nu s-au realizat nu doar cantitativ si nici calitativ, ori sunt suspendate.
 Persoana respectiva acuza schimbarea de guvern pentru aceste nerealizari si sustine faptul ca oricum banii alocati au plecat de mult in alte scopuri si pe alte drumuri si ca in afara de sistemul HAWK, restul ar fi nerealizat.
 Nu suntem formatori de opinie, nici presa de scandal, de aceea publicam aceste documente fara sa comentam macar si va rugam pe cei care aveti habar de ceea ce s-a intamplat sau inca se intampla sa ne aduceti la cunostinta.
  NOTA:
  Am scos numele si datele persoanelor din aceste contracte.
DA PAGINA !2012/S 91-150538

Avis de marché

Fournitures
Directive 2004/18/CE

Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact

Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02550 Bucuresti
str. Drumul Taberei, nr. 9-11, sector 6


Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: auprès du ou des points de contact susmentionnés

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus: auprès du ou des points de contact susmentionnés

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: auprès du ou des points de contact susmentionnés
I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.3)Activité principale
Défense
I.4)Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non

Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Sys C3 H&V- Sistem C3 pentru rachetele sol-aer.
II.1.2)Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Fournitures
Achat
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: U.M. 01898 Chitila, U.M. 01896 Pantelimon, U.M: 01922 Boteni, U.M. 01782 Bucsani, U.M. 02208 Ghimpati, U.M. 01867 Mihai Bravu, U.M. 01798 Adâncata, U.M. 01493 Vâlcele.

Code NUTS RO
II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L’avis concerne la mise en place d'un accord-cadre
II.1.4)Information sur l’accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur

Durée de l’accord-cadre
Durée en mois: 29

Estimation de la valeur totale des acquisitions pour l’ensemble de la durée de l’accord-cadre
Valeur estimée hors TVA: 23 918 910 RON
Fréquence et valeur des marchés à attribuer: Lotul 1 = 2012-2013-1CS (5 147 790 RON); 2013-1CS (10 295 580 RON); 2014-1CS (5 147 790 RON); Lotul 2= 2012-2013-1CS (554 625 RON); 2013-1CS (1 663 875 RON); 2014-1CS (1 109 250 RON); Cantitatea estimata de produse care ar putea fi solicitata pe parcursul derularii acordului-cadru este precizata în anexa B.
II.1.5)Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions
Sys C3 H&V- Sistem C3 pentru rachetele sol-aer.
II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

35712000
II.1.7)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): non
II.1.8)Lots
Division en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots
II.1.9)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2)Quantité ou étendue du marché
II.2.1)Quantité ou étendue globale:
Sys C3 H&V- Sistem C3 pentru rachetele sol-aer: lotul 1 = 4 complete; lotul 2 = 6 complete.
Valeur estimée hors TVA: 23 918 910 RON
II.2.2)Information sur les options
Options: non
II.2.3)Reconduction
II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Durée en mois: 9 (à compter de la date d’attribution du marché)

Information sur les lots
Lot nº: 1 Intitulé: Sistem de comanda-control-comunicatii pentru sistemul Hawk PIP III R
1)Description succincte
Sistem de comanda-control-comunicatii pentru sistemul Hawk PIP III R.
2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

35712000
3)Quantité ou étendue
Sistem de comanda-control-comunicatii pentru sistemul Hawk PIP III R - 4 cpl.
Valeur estimée hors TVA: 20 591 160 RON
4)Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
Durée en mois: 9 (à compter de la date d’attribution du marché)
5)Information complémentaire sur les lots
Cantitatile estimate minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: minim -1 produs, maxim - 4 produse.
Cantitatile estimate minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: minim -1 produs, maxim - 2 produse. Valoarea garantiei de participare este: 411 823,00 RON.
Lot nº: 2 Intitulé: Interfata de comanda-control-comunicatii pentru integrarea sistemului SA 2
1)Description succincte
Interfata de comanda-control-comunicatii pentru integrarea sistemului SA 2.
2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

35712000
3)Quantité ou étendue
Interfata de comanda-control-comunicatii pentru integrarea sistemului SA 2 - 6 cpl.
Valeur estimée hors TVA: 3 327 750 RON
4)Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
Durée en mois: 9 (à compter de la date d’attribution du marché)
5)Information complémentaire sur les lots
Cantitatile estimate minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: minim - 1 produs, maxim - 6 produse.
Cantitatile estimate minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: minim - 1 produs, maxim - 3 produse. Valoarea garantiei de participare este: 66 555,00 RON.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)Conditions relatives au contrat
III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
Cuantumul garantiei de participare este specificat în anexa B pentru fiecare lot în parte. Garantia de participare se va constitui printr-un instrument de garantare - Formular nr.3, emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, în favoarea autoritatii contractante, care se va prezenta în original la deschiderea ofertelor. Garantia trebuie sa fie irevocabila si cu o valabilitate de cel putin 95 zile de la data limita de depunere a ofertei, cu posibilitatea de prelungire la cererea autoritatii contractante. În cazul în care ofertantul se încadreaza în categoria întreprinderilor mici si mijlocii, asa cum acestea sunt definite prin Legea nr. 346/2004, beneficiaza de reducerea cu 50 % prevazuta de art.16, alin.2 din legea mentionata. Ofertantul va completa si atasa la oferta declaratia pe propria raspundere conform modelului prevazut în Anexa nr.1 (si dupa caz nr. 2) la Legea 346/2004.
În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si trebuie sa mentioneze ca acopera, în mod solidar, toti membrii grupului de operatori economici.
În cazul asocierii dintre doi sau mai multi operatori economici, asocierea rezultata beneficiaza de reducerea cu 50 % a nivelului garantiei de participare, solicitat prin documentatie de atribuire, doar daca asocierea este alcatuita exclusiv din întreprinderi mici si mijlocii. Pentru a beneficia de aceasta facilitate, fiecare din membrii grupului trebuie sa prezinte declaratia pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (sau de alta persoana autorizata sa reprezinte operatorul economic), conform modelului prevazut în anexele nr. 1 si 2 la art. 7 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare. Instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, în favoarea autoritatii contractante, conform Formular nr. 16. Cuantumul garantiei de buna executie -10 % din valoarea fara T.V.A. a contractului, sau 5 % din valoarea fara T.V.A. a contractului, în cazul ofertantilor din categoria I.M.M.
Instrumentul de garantare de buna executie se va prezenta autoritatii contractante, în forma originala, în cuantumul solicitat si având valabilitatea de 285 de zile de la data emiterii, în termen de maxim 15 zile de la data emiterii de catre ORNISS a certificatului de securitate industriala.
Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, în conformitate cu prevederile art. 91 din H.G. nr. 925/2006.
III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Alte surse.
III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4)Autres conditions particulières
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: oui
description de ces conditions: Nivelul de secretizare al informatiilor ce vor fi vehiculate în cadrul ctr. va fi SECRET pt.informatiile nationale,respectiv NATO SECRET pt.informatiile NATO, iar ofertantul câstigator trebuie sa obtina certificatele de securitate industriala coresp. acestor niveluri, cf. H.G.585/2002.
III.2)Conditions de participation
III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: 1: Ofertantul trebuie sa nu se încadreze în situatiile stipulate la art.180 si art.181 din OuG.34/2006. Documente de confirmare: formular 6 si formular 7. În cazul depunerii unei oferte în asociere, cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art. 180 si art. 181 vor fi demonstrate pentru fiecare asociat.
2: Se vor prezenta completate formularele 8 si 9.
3: Se va prezenta declaratia pe proprie raspundere ca nu se afla în situatia prevazuta la art.69^1) din OuG. 34/2006;
4: Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente în luna anterioara celei în care depune oferta, astfel:
a) pentru persoane juridice române:
— certificat(e) de atestare fiscala (inclusiv privind plata contributiilor sociale) pentru persoane juridice, eliberat de Ministerul Finantelor Publice sau unitatile sale subordonate, care au calitatea de creditor bugetar,
— certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, eliberat de Primarie (Consiliul Local).
b) pentru persoane juridice straine:
— formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara în care candidatul este rezident privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat.
Documentele mentionate mai sus vor fi depuse în oricare din formele: original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.
Personalul de conducere cu functie de decizie în ceea ce priveste aceasta procedura: loctiitor sef UM 02550:  Sef UM 02635: .  UM 02635: Sef UM 02620: . Sef UM 02625:  Ofertantii vor face dovada ca sunt înregistrati si ca au ca activitate producerea/comercializarea/instalarea produselor de natura celor care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire. Documente solicitate:
a) persoane juridice române:
— certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului cu maxim 30 de zile calendaristice înainte de data deschiderii ofertelor.
b) persoane juridice straine:
— documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana juridica sau de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din tara în care candidatul/ofertantul este rezident, cu respectarea prevederilor Legii nr. 571/2003 (pentru impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice si juridice nerezidente).
Din documentele prezentate, trebuie sa reiasa ca operatorii economici au în obiectul de activitate producerea/comercializarea de natura celor care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire.
Documentele mentionate mai sus vor fi depuse în oricare din formele: original / copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.
III.2.2)Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Ofertantul trebuie sa dem ca a realizat o cifra de afaceri globala în ultimii 3 ani de min:
— 10 295 580 RON/2 366 800 EUR pt. Lot1,
— 1 663 875 RON/382 500 EUR pt. Lot2.
Ofertantul va prez decl privind cifra de afaceri globala-Form13, precum si alte doc legale edif prin care ofertantul poate demonstra indeplinirea cerintei minime.
Capac.ec-fin poate fi sust si de o alta pers, indif de nat rel juridice exist între ofertant si pers resp.
Daca ofertantul îsi dem capac.ec-fin invocând si sust acordata, în cf. cu prev.alin prec, de catre o alta pers, atunci acesta are oblig de a dovedi sust de care benef, prin prez unui angaj ferm al pers respective, încheiat în forma autentica, prin care aceasta conf faptul ca va pune, neconditionat, la disp ofertantului res.fin.invoc. Pers care asig sust. ec-fin nu trebuie sa se afle în sit. care determina excluderea din procedura de atribuire, cf. art.180 din OuG 34/2006 Ofertantul va prez o decl semn de pers care asig sust.ec-fin-Form6.
III.2.3)Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
Ofert tb sa fi exec, în ultimii 3 ani, livr de echip simil si care cumul sa fi avut o val de min: 10 295 580 RON/2 366 800 EUR pt. lot 1,1 663 875 RON/382 500 EUR pt. Lot 2. Ofert va prez decl priv lista princip livr de prod în ult 3 ani - Form 14 si lista cu subcontract care urm sa îndepl parti din contr subsec,care sa cont cel putin urm inform:prez subcontract,partea din contr subsec ac-cadru pe care o exec; daca nu exista subcontract ofert va prez o decl pe propr rasp în acest sens. Capac. teh-prof a ofert poate fi sustin si de o alta pers. Daca ofert îsi dem capac. teh-prof invocând si sust acordata, în cf. cu prev. alin. prec, de catre o alta pers, atunci acesta are oblig de a dovedi sust de care benef,prin prez unui angaj ferm al pers resp, încheiat în form aut,prin care aceasta conf ca va pune necond la disp ofert res. teh-prof. invoc. Pers care asig sust. teh-prof nu tb sa se afle în sit. care determ excl din proc de atrib, cf. art. 180 - OuG 34/2006. O fert va prez o decl semn de pers care asig sust. teh - prof - Form 6.
Ofertantii trebuie sa aiba implementat un sistem de management al calitatii, în conformitate cu standardul ISO-9001:2008 sau echivalent.
Ofertantul va prezenta certificat ISO-9001:2008 în termen de valabilitate, în copie semnata, stampilata de ofertant si cu mentiunea „Conform cu originalul”, sau orice alt document care poate dovedi conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode de standard, ofertantul trebuie sa dovedeasca îndeplinirea nivelurilor de performanta stabilite de acesta.
III.2.4)Informations sur les marchés réservés
III.3)Conditions propres aux marchés de services
III.3.1)Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession particulière : non
III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation: non

Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.1.2)Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer
IV.1.3)Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue
IV.2)Critères d’attribution
IV.2.1)Critères d’attribution
Prix le plus bas
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur:
7/2/042-CVP din 05.04.2012
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 22.6.2012 - 16:00
Documents payants: non
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
25.6.2012 - 09:30
IV.3.5)Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
roumain.
IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
en jours: 90 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8)Modalités d’ouverture des offres
Date: 25.6.2012 - 10:30

Lieu:

Sediul U.M. 02550 Bucuresti.

Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: oui
Informations supplémentaires sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture: Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: non
VI.3)Informations complémentaires
Data limita pentru depunerea ofertelor la sediul U.M. 02635 Bucuresti: vezi cap. IV.3.4) din anuntul de participare. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad în sarcina ofertantului.
Ofertele depuse dupa data si ora limita de depunere vor fi respinse în sedinta de deschidere si declarate inacceptabile.Conform art.10 din H.G.445/2003, pentru a putea încheia un contract de achizitii cu MApN, furnizorul trebuie sa obtina în prealabil codul de agent economic acordat de Biroul National de Codificare din tara de origine sau de la NAMSA.Ofertantii vor prezenta codul de agent economic (NCAGE) sau vor prezenta Formularul 5. Pentru agentii economici din România, codul se poate obtine prin înaintarea formularului 5 la B.N.C. aflat în Buc., B-dul Iuliu Maniu nr. 6-9 tel. +40 24107880-236. Ofertantul declarat câstigator trebuie sa obtina acest cod înainte de semnarea contractului.Data si locul deschiderii ofertelor – vezi cap. IV.3.8 din anuntul de participare).În situatia în care doua sau mai multe oferte contin, în cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita, ofertantilor care au oferit cel mai mic pret, depunerea unei noi propuneri financiare în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
În situatia în care si noile propuneri financiare prezinta acelasi pret, autoritatea contractanta va atribui contractul ofertantului care ofera cea mai lunga perioada de garantie pentru produsele ofertate.
Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere (Formular 10). În acest caz, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa documentele edificatoare care probeaza îndeplinirea cerintelor de calificare, atunci când primeste din partea autoritatii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevazut în respectiva solicitare.
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
ROUMANIE
E-mail: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / 218900745
VI.4.2)Introduction des recours
Précisions concernant les délais d'introduction des recours: Procedura de solutionare a contestatiilor este prevazuta la art. 255 ÷ 256; si art. 266 ÷ 281 din O.U.G. nr.34/2006.
VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours

Ministerul Apararii Nationale – U.M. 02550 Bucuresti – biroul juridic
b-dul. Drumul Taberei, nr. 9-11, sector 6
061353 Bucuresti
ROUMANIE
Téléphone: +40 213136220
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
9.5.2012Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
456.950 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ELECTROMECANICA PLOIESTI SA
Anunt de atribuire numarul 44716/15.10.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Apararii Unitatea Militara 01835
Adresa postala: Sos. Bucuresti-Ploiesti, km10.5, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 13686, Romania, Punct(e) de contact: Cristian Marius Patrascu, Tel.+40-21-3185467, In atentia: Biroului Management Contracte, Email: cristipa@roaf.ro, Fax: +40-21-3185452, Adresa internet (URL): www.roaf.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii de deservire a tragerilor cu rachete sol-aer
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: U.M. 01895 Chitila
U.M. 01853 Capu Midia
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciide deservire a tragerilor sol-aer, furnizare dispozitive de siguranta, transformare rachete sol-aer in racheta tinta.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50840000-5 - Servicii de reparare si de intretinere a armelor de foc si a sistemelor de armament (Rev.2)
35340000-9-Piese pentru arme de foc si munitie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
456, 950RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 24BC/09.05.2008 Denumirea: Servicii de deservire a tragerilor cu rachete sol-aer
V.1) Data atribuirii contractului 5/5/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ELECTROMECANICA PLOIESTI SA
Adresa postala: Sos. Ploiesti-Targoviste, Km 8, Ploiesti, Jud. Prahova, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 107071, Romania, Tel.0244.59.07.80, Email: elmec@elmec.ro, Fax: 0244.51.3301, Adresa internet (URL): www.elmec.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 457000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 456950.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Serviciile de deservire a tragerilor cu rachete sol-aer au constat in transformare rachete sol-aer in rachete tinta, servicii de siguranta a tragerilor in poligon, furnizare de dispozitive de siguranta pentru rachetele tinta si alte servicii conexe tragerilor aeriene.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.+4-021.310.46.41, Email: office@cnsc.ro, Fax: +4-0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.+4-021.319.16.74, Email: relatiicab@just.ro, Fax: +4-021.319.16.74, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Apararii Unitatea Militara 01835
Adresa postala: Sos. Bucuresti-Ploiesti, km. 10, 5, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013686, Romania, Tel.+4-021.319.40.00 int. 192; 243, Email: proff@roaf.ro, Fax: +4-021.318.54.52, Adresa internet (URL): www.roaf.ro; www.mapn.ro

Un comentariu:

 1. SA-8 prelungire resursa -AEROSTAR, nimic pana acum. SA-2 si Hawk se auzea prin targ ca ar putea fi modernizate/prelungita resursa prin Grecia, desi initial Ploiestiul trebuia sa se ocupe de ele. SA-6 prelungire resursa si poate modernizare -Ploiesti.
  Nici un contract nu s-a materializat pana acum.

  http://www.rumaniamilitary.ro/inteligenta-romaneasca-modernizarea-complexelor-de-rachete-sa-8-si-sa-6-intre-dorinta-si-realitate
  http://www.rumaniamilitary.ro/sa-2-volhov-tinerete-fara-batranete-si-viata-fara-de-moarte
  Totul este public, nimic secret.

  RăspundețiȘtergere