19 februarie 2015

768.NICOLAE CEAUŞESCU NU A RECUNOSCUT EXISTENŢA „RĂZBOIULUI RECE” ÎN OCTOMBRIE 1989/ NICOLAE CEAUŞESCU REFUZED TO RECOGNIZE THE EXISTENCE OF THE COLD WAR IN OCTOBER 1989

 
Gorbaciov si Honeker
     În viziunea lui Nicolae Ceauşescu despre relaţiile internaţionale, „Războiul Rece” nu mai exista la începutul lunii octombrie 1989. Această concluzie absurdă a rezultat din declaraţia pe care preşedintele României a făcut-o la 12 octombrie 1989, în şedinţa Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. „Consider că este necesar – afirma Nicolae Ceauşescu – şi chiar în referirile pe care le facem la vizită şi rezultatele ei (liderul P.C.R. a efectuat o vizită la Berlin, în perioada 6-7 octombrie 1989 – n.n.) şi în cele ce am constatat, să ne referim şi la acţiunile cercurilor revanşarde din R.F. Germania împotriva R.D. Germane şi să condamnăm toate aceste încercări care sunt în contradicţie cu principiile de la Helsinki, cu principiile dreptului internaţional, cu Charta ONU şi nu pot să servească dezvoltării colaborării. Dimpotrivă, amintesc de perioada „războiului rece” şi în multe privinţe depăşesc perioada „războiului rece”.
DA PAGINA !
 
Şi să ne exprimăm deplina solidaritate cu partidul, cu guvernul, cu poporul Republicii Democrate Germane în toate domeniile, în lupta pentru socialism, în politica internaţională (subl.n.)”1.
În opinia noastră, Nicolae Ceauşescu avea dreptate în toamna anului 1989, atunci când afirma faptul că personalităţi politice de la Bonn acţionau pentru realizarea unităţii Germaniei. Liderul român aborda subiectul respectiv de pe poziţii staliniste, acuzând de fiecare dată guvernul Republicii Federale Germania pentru faptul că sprijinea „cercurile revanşarde, fasciste”. Cuvintele respective făceau parte din arsenalul propagandistic al P.C.R. încă din perioada interbelică, fiind preluate de preşedintele României de la Gheorghe Gheorghiu-Dej şi predecesorii acestuia. Sprijinirea regimului comunist est-german, creat cu forţa de către sovietici la încheierea celui de-al doilea război mondial, constituia o datorie pentru preşedintele României, în timp ce Helmut Kohl, cancelarul Germaniei Federale, avea o părere total opusă şi a reuşit să o impună fără violenţă în toamna anului 1989, în ciuda discursurilor de „condamnare” rostite de Nicolae Ceauşescu, prin care a negat existenţa Războiului Rece.2

După cum se ştie, termenul de „Război Rece” a fost utilizat pentru prima dată de Don Juan Manuel (1282-1349). Conflictul militar existent în secolele XIII-XIV între lumea creştină şi cea arabă, în Peninsula Iberică, a fost caracterizat de regentul Castiliei şi Leonului astfel: „Războiul care este extrem de crud şi foarte fierbinte se sfârşeşte fie cu moarte, fie cu pace, în timp ce un război rece nu aduce nici pace şi nici nu conferă onoare acelora care l-au iniţiat (subl.n.)”3. Cu alte cuvinte, era vorba despre „un război început fără o declaraţie de război şi încheiat fără un tratat de pace”4.
În 1947, termenul de „Război Rece” a fost propus de bancherul Bernard Baruch, consilier al preşedinţilor Franklin Delano Roosevelt şi Harry S. Truman, precum şi de Herbert Bayard Swope, ziarist şi editor, pentru a caracteriza în două cuvinte conflictul dintre statele democratice occidentale şi URSS, declanşat la doar câteva luni după încheierea celui de-al doilea război mondial.5 Sintagma respectivă a fost preluată şi utilizată în acelaşi an de ziaristul american Walter Lippmann şi, treptat, a intrat în vocabularul politic.6

În contextul postbelic, Războiul Rece reprezintă „termenul general pentru conflictul politic, ideologic, strategic şi militar de după 1945 dintre aliaţii occidentali – conduşi de Statele Unite – pe de o parte, şi Uniunea Sovietică şi alte ţări comuniste, pe de altă parte”7.
Principiul care stă la baza acestui conflict a fost definit de istoricul Raymond Aron ca fiind „război improbabil, pace imposibilă”. Război improbabil deoarece descurajarea nucleară nu a permis americanilor şi sovieticilor să treacă de la un conflict „rece” la unul „cald”. Pace imposibilă pentru că obiectivele SUA şi URSS au fost antagonice până la sfârşitul războiului (1991).8 Ambele superputeri s-au implicat din punct de vedere politic, militar şi economic în războaiele care au izbucnit în diferite locuri ale planetei după anul 1945 (Coreea, Vietnam, Africa, Orientul Mijlociu, Afganistan ş.a.), încercând astfel să modifice raportul de forţe existent între Est şi Vest, între lumea liberă şi blocul statelor comuniste. În acelaşi timp, ambele părţi au încercat permanent să prevină escaladarea războaielor respective dincolo de anumite limite, în scopul evitării unei mari confruntări militare decisive (cu arme convenţionale şi nucleare) între NATO şi Organizaţia Tratatului de la Varşovia.

În luna octombrie 1989, Nicolae Ceauşescu se afla deja într-o fază de negare a unor realităţi evidente. Din cuvântările sale extrem de lungi, membrii aparatului de propagadă al partidului se străduiau să extragă fragmentele cele mai avantajoase pentru liderul P.C.R., pe care le retuşau înainte de a fi tipărite. De exemplu, în ziarul „Scînteia” din 13 octombrie 1989 s-a editat o declaraţie „cosmetizată” privind motivele pentru care liderii ţărilor socialiste nu aveau voie să acţioneze pentru reîntoarcerea la capitalism. În schimb, paragraful despre inexistenţa „Războiului Rece” în anul 1989 a fost omis de la publicare.9
În acelaşi ziar, nu a fost publicat următorul paragraf important din declaraţia lui Nicolae Ceauşescu: „În acest cadru, aş dori să mă refer la faptul că, după încheierea festivităţilor (de la Berlin, desfăşurate cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la proclamarea RDG – n.n.), din nou cercurile reacţionare din Republica Federală Germania au organizat unele manifestări împotriva Republicii Democrate Germane. Sigur, acolo este o situaţie – anual, 7-8 milioane de oameni din R.D. Germană merg în vizită în R.F. Germania. Practic, ei spun că este zid. Dar nu există nici un zid, şi din R.F. Germania merg în R.D. Germană milioane de oameni, şi deci au găsit prilejul să organizeze unele manifestări, cu caracter reacţionar, care au fost puse la punct, au fost luate măsuri”10.

Astfel, Nicolae Ceauşescu punea sub semnul întrebării, într-un mod greşit, existenţa „Zidului Berlinului” şi a problemelor în relaţiile dintre RFG şi RDG. „Zidul Berlinului” a fost înfiinţat la 13 august 1961 de liderii comunişti din RDG, cu acordul sovieticilor, pentru a bloca exodul cetăţenilor est-germani în RFG. Demolarea sa de către locuitorii capitalei germane s-a produs după redeschiderea circulaţiei normale între cele două părţi ale Berlinului (9 noiembrie 1989).
Generalul Jaruzelski
În acelaşi an, opoziţia permanentă manifestată de conducătorul Partidului Comunist Român faţă de propunerile sovietice de reformare a Organizaţiei Tratatului de la Varşovia a accentuat dezacordurile dintre Nicolae Ceauşescu şi Mihail Gorbaciov. Acestea au atins un punct critic în luna august 1989, când liderul PCUS a fost de acord cu propunerea făcută de generalul polonez Wojciech Jaruzelski, referitoare la formarea în Polonia a unui guvern condus de Tadeusz Mazowiecki – unul dintre liderii sindicatului „Solidaritatea”. În opinia lui Nicolae Ceauşescu, Tadeusz Mazowiecki „este cunoscut ca antisocialist, în strânsă legătură cu cercurile imperialiste reacţionare”11.

Cedarea de bună voie, de către generalul Wojciech Jaruzelski, a funcţiei de prim-ministru unui lider al sindicatului „Solidaritatea” a fost considerată o eroare gravă de către Nicolae Ceauşescu. Acesta a trimis la 19 august 1989 o scrisoare tuturor liderilor statelor membre ale Organizaţiei Tratatului de la Varşovia, cărora le-a propus să se întâlnească pentru a discuta despre subiectul respectiv şi pentru a adopta măsuri în consecinţă. Potrivit declaraţiei lui Nicolae Ceauşescu, din cadrul şedinţei Comitetului Politic Executiv care a avut loc în ziua de 21 august 1989, „sâmbătă (19 august 1989 – n.n.) ne-am sfătuit cu câţiva tovarăşi care au putut fi găsiţi imediat şi am adresat un mesaj conducerii sovietice, apoi un mesaj tuturor ţărilor socialiste. (...) În mod corespunzător, adresându-ne celorlalte state, în aceeaşi seară, până la orele 3 dimineaţa, au fost transmise mesaje şi ţărilor socialiste, prin ambasadori. Toţi au spus că vor transmite mesajul imediat. Unii au făcut şi comentarii proprii, dar toţi au spus că sunt îngrijoraţi (subl.n.)”12.
De asemenea, secretarul general al PCR a solicitat efectuarea de către Eduard Şevardnadze, ministrul sovietic al Afacerilor Externe, a unei vizite la Bucureşti – pentru un schimb de opinii despre situaţia politică şi socială existentă în Polonia. În documentul menţionat nu s-a consemnat nici o informaţie în legătură cu intenţia lui Nicolae Ceauşescu de a se trimite în Polonia trupe ale Organizaţiei Tratatului de la Varşovia.


ANEXĂ
12 octombrie 1989
Stenograma şedinţei Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 12 octombrie 1989, în cursul căreia Nicolae Ceauşescu a prezentat o informare despre festivităţile care au avut loc la Berlin în zilele de 6 şi 7 octombrie 1989, cu prilejul sărbătoririi a 40 de ani de la proclamarea Republicii Democrate Germane (extrase).

Arhiva Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
Nr. 1650 24 X 1989

STENOGRAMA
şedinţei Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din ziua de 12 octombrie 1989

Şedinţa a fost prezidată de tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU, secretar general al Partidului Comunist Român.
La şedinţă au participat tovarăşii: Emil Bobu, Elena Ceauşescu, Lina Ciobanu, Ion Coman, Nicolae Constantin, Constantin Dăscălescu, Miu Dobrescu, Ludovic Fazekaş, Manea Mănescu, Paul Niculescu, Constantin Olteanu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Gheorghe Rădulescu, Ştefan Andrei, Radu Bălan, Gheorghe David, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Suzana Gâdea, Ana Mureşan, Cornel Pacoste, Barbu Petrescu, Tudor Postelnicu, Constantin Radu, Ion Radu, Ion Stoian, Ioan Toma, Ioan Totu, Ion Ursu.
Au fost invitaţi tovarăşii: Vasile Bărbulescu, Silviu Curticeanu, Ion Sîrbu, Ion Păţan, Ioan Ungur, Marin Enache, Gheorghe Stoica, Eugeniu Rădulescu, Nicolae Vaidescu, Ion M. Nicolae, Petre Fluture, Alexandru Dimitriu, Pavel Aron, Paula Prioteasa, Constantin Zanfir, Gheorghe Constantinescu, Victor Murea, Nicolae Dinu, Eugen Tarhon, Maria Flucsă, Ion Stănescu, Ion Badea, Cornel Pînzaru, Alexandru Necula, Ion Ceauşescu, Vasile Bulucea, Viorel Vizureanu, Ferdinand Nagy, Ioan Folea, Iulian Ploştinaru, Decebal Urdea, Frusina Taşmău, Nicolae Ionescu, Emilian Dobrescu, Ilie Văduva, Dumitru Apostoiu, Nicolae Mihalache, Eugen Florescu, Constantin Mitea, Nicolae Ionescu.

Tov. Nicolae Ceauşescu: [...]
Aceasta este în afară de ordinea de zi, însă să nu se considere că am spus întâmplător, ci trebuie să tragem învăţăminte. Nu este un punct la ordinea de zi, dar trebuie să luăm măsuri să punem capăt, să punem ordine pentru că nu se poate merge mai departe aşa!
Tot în afara ordinei de zi, am aici un articol, apărut în ziarul „Nepszabadag”, intitulat: „Începem să ieşim din găoace”, scris de un oarecare Antonievici Roland. Este vorba de un articol în care se vorbeşte de înfiinţarea unei Asociaţii „Janoş Kádár”. Să-l citească Curticeanu.
Tov. Silviu Curticeanu: Dă citire articolului.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Aţi văzut, aceasta este o caracteristică a ceea ce se întâmplă în Ungaria, de tensiune, de oameni care gândesc în Ungaria.
Să se publice acest articol, pentru că aceasta înseamnă să informăm opinia publică.
Noi am spus-o de mult – nu ne-am referit la nume – că a face aşa înseamnă a servi imperialismul. Ei spun, oamenii care cunosc.
Tov. Elena Ceauşescu: Mai ales că a apărut în ziarul lor de partid.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Şi acum să intrăm în ordinea de zi.
[...]

PUNCTUL 4
Informare cu privire la întâlnirile avute de tovarăşul Nicolae Ceauşescu
cu ocazia festivităţilor de la Berlin prilejuite de cea de-a 40-a aniversare a întemeierii Republicii Democrate Germane.

[Tov. Nicolae Ceauşescu]: Din presă, tovarăşi, cunoaşteţi cum s-au desfăşurat lucrurile. Ceea ce aş dori eu să subliniez este că, în general, întreaga sărbătoare s-a desfăşurat într-o atmosferă foarte bună. Manifestările care au avut loc pe 6 octombrie, seara, ale tineretului, care au durat aproape 3 ore, au fost foarte combative. Sigur, parada militară este paradă militară – dar eu nu mă refer acum la aceasta.
Republica Democrată Germană are realizări mari şi, de fapt, ocupă locul 10 în rândul ţărilor dezvoltate. Poziţia partidului şi guvernului este o poziţie fermă, clară, în apărarea socialismului, în dezvoltarea construcţiei socialiste, împotriva politicii revanşarde din Republica Federală Germania şi împotriva oricărui amestec în treburile interne.
Aţi citit din cuvântarea lui Honecker. Am avut o întâlnire şi o discuţie foarte bună cu Honecker, dar am discutat şi cu alţi tovarăşi din conducerea partidului.
Şi, în general, am constatat o poziţie foarte bună şi foarte fermă în toate problemele şi o deplină unitate în problemele construcţiei socialiste, în problemele generale internaţionale.

Din comunicat sau din informarea de presă s-a făcut o scurtă sinteză.
Sigur, noi trebuie să dăm în comunicatul nostru o înaltă apreciere acestei sărbători, a marilor realizări obţinute de Republica Democrată Germană şi o poziţie fermă în construcţia socialismului, în lupta pentru dezarmare, pentru pace, pentru dezvoltarea colaborării şi solidarităţii ţărilor socialiste, a partidelor comuniste, în spiritul celor ce sunt cuprinse în comunicat.
De asemenea, am avut cu vietnamezii o întâlnire foarte bună şi comunicatul este foarte bun. Ei au o poziţie foarte, foarte fermă şi sunt foarte serios şi ei preocupaţi de stările de lucruri existente. În comunicat, de asemenea, să se reflecte acest lucru.
Aţi văzut, am o întâlnire cu Jivkov; cu conducătorul partidului din Yemen. De asemenea, şi ei sunt printre ţările care doresc să meargă pe calea socialismului şi, totuşi, sunt preocupaţi şi au o poziţie fermă în apărarea socialismului împotriva oricăror intervenţii imperialiste.

În comunicat, aţi văzut am discutat – aşa, în treacăt, pentru că timpul nu ne-a permis şi cu restul delegaţiilor din ţările socialiste – şi cu chinezii, şi cu coreenii. De asemenea, cu mongolii, cu cehii, inclusiv cu preşedintele Ungariei. Repet, am avut discuţii, însă acestea nu în cadrul unor întâlniri speciale, ci în cadrul obişnuit. Sigur, şi cu Gorbaciov am avut discuţii, nu însă o întâlnire, şi cu polonezii am avut discuţii.
Pe ansamblu, poziţiile noastre sunt, în general, apreciate în mod deosebit în marea majoritate a ţărilor.
Deci se poate spune că, cu prilejul vizitei şi participării la aceste festivităţi şi discuţiile au fost bune şi au înţeles necesitatea de a intensifica colaborarea cu ţările socialiste, cu partidele comuniste, de a lua poziţie fermă faţă de orice acţiuni a cercurilor reacţionare imperialiste, de amestec, de destabilizare a ţărilor socialiste.

În acest cadru aş dori să mă refer la faptul că, după încheierea festivităţilor, din nou cercurile reacţionare din Republica Federală Germania au organizat unele manifestări împotriva Republicii Democrate Germane. Sigur, acolo este o situaţie – anual, 7-8 milioane de oameni din R.D. Germană merg în vizită în R.F. Germania. Practic, ei spun că este zid. Dar nu există nici un zid, şi din R.F. Germania merg în R.D. Germană milioane de oameni, şi deci au găsit prilejul să organizeze unele manifestări, cu caracter reacţionar, care au fost puse la punct, au fost luate măsuri.
Consider că este necesar, şi chiar în referirile pe care le facem la vizită şi rezultatele ei, şi în cele ce am constatat, să ne referim şi la acţiunile cercurilor revanşarde din R.F. Germania împotriva R.D. Germane şi să condamnăm toate aceste încercări care sunt în contradicţie cu principiile de la Helsinki, cu principiile dreptului internaţional, cu Charta ONU şi nu pot să servească dezvoltării colaborării. Dimpotrivă, amintesc de perioada „războiului rece” şi în multe privinţe depăşesc perioada „războiului rece”.
Şi să ne exprimăm deplina solidaritate cu partidul, cu guvernul, cu poporul Republicii Democrate Germane în toate domeniile, în lupta pentru socialism, în politica internaţională.
Aceasta legat de acest lucru. Dacă aveţi ceva de spus? Dacă sunteţi de acord?
(Toţi tovarăşii sunt de acord).
[...]

Mi se pare că tovarăşul Ion Stoian a citit aici aprecierile şi constatările făcute cu prilejul vizitelor pe care le-a efectuat în Republica Populară Chineză şi Republica Populară Democrată Coreeană.
Eu am vrut să vă trimit materialul, dar a venit el şi atunci am spus să procedăm aşa – ca să nu mai tipărim toate acestea, să procedăm aşa.
Aţi văzut poziţia Chinei. De aceea am şi dorit neapărat să vedeţi cum apreciază ei nu numai relaţiile, dar şi evenimentele din China, pe care le consideră că sunt foarte bune (intervenţia în forţă a unor unităţi ale armatei chineze în piaţa Tien An Men din Beijing, la 4 iunie 1989 – n.n.). Realmente, arată că au tras toate concluziile. Aşa cum aţi auzit aici, ei au spus că au lăsat aşa-zisa deschidere, dar, de fapt, au deschis porţile pentru cercurile imperialiste. Sigur, au şi primit – aşa cum se întâmplă când deschizi porţile şi uşile – şi bărzăuni, şi ţânţari. Aşa este! Una sunt relaţiile internaţionale şi alta este apărarea socialismului, a ordinii interne.
Şi subliniază şi ei – că nu trebuie făcut acest lucru –, că şi-au făcut iluzii că imperialiştii au renunţat la politica lor, că s-a încheiat într-un anumit fel lupta de clasă. Nu! Nici pe plan internaţional, nici naţional!

Vreau să subliniez că – sigur – şi sovieticii şi, în general, s-au criticat de multe ori tezele lui Stalin cu privire la ascuţirea luptei de clasă. Sigur, dacă analizăm însă concret, nu teza este greşită, ci înţelegerea este greşită, pentru că Stalin le-a pus atunci când era o ofensivă internaţională împotriva lor şi când erau obligaţi să ia măsuri. Exact ce au făcut şi chinezii şi exact ce fac şi în alte ţări. Dar el nu a spus: «hai să deschidem graniţele şi să renunţăm la calea socialistă», ci a atras atenţia asupra pericolului intervenţiei capitaliste, ceea ce atrage, desigur, după sine şi lupta de clasă.
Ce se întâmplă acum în Ungaria, în Polonia, şi în câteva locuri în Uniunea Sovietică chiar, demonstrează acest lucru, ce fac imperialiştii, care în mod deschis subvenţionează (ţările enumerate de Ceauşescu – n.n.), lăudând foarte mult: ce socialism, cum se face că se lichidează proprietatea socialistă şi se merge spre capitalism! Unii se pare că fac – cum se spune în povestea cu corbul şi vulpea –, uite ce frumos cântă, ce frumoasă este!

Eu sunt complet de acord cu acest cetăţean din Ungaria – nu ştiu cine este – că unii sunt în slujba imperialismului. Aceasta să ne fie clar. Să nu creadă cineva că imperialiştii nu au reuşit să-şi creeze şi să aibă anumite surse care acum le folosesc împotriva socialismului într-o formă sau alta, şi se găsesc şi în ţara lor şi dezertori şi renegaţi.
Iată, spre exemplu, cu acest Ielţin (corect: Boris Elţân – n.n.). Aţi citit ce au scris americanii despre el. Noi nu am publicat ceea ce s-a spus în „Pravda” despre el. Dar vă spun ceea ce au spus americanii despre el: un beţiv, care a luat la rând toate magazinele, a negat tot ceea ce s-a realizat în Uniunea Sovietică şi acesta este şi deputat în Sovietul Suprem. Ce, aceasta este democraţie?!
Aţi văzut în Coreea [de Nord], poziţiile şi aprecierile [pozitive] pe care le dau ei asupra activităţii noastre. Realmente, trebuie să spunem cât de just am procedat noi, în seara aceea (19 august 1989 – n.n.), când am trimis scrisoarea ţărilor socialiste.
Sigur, a atras atenţiunea, la unii foarte mult, la alţii cel puţin i-a făcut să se gândească puţin – nu i-a trezit încă la realitate. Şi aceasta preesupune că trebuie să intensificăm şi mai mult activitatea noastră internaţională şi cu ţările socialiste, dar şi pe plan mondial.

Suntem ferm pe poziţiile socialismului revoluţionar ştiinţific, ferm pentru apărarea socialismului care se realizează în condiţiile concrete din fiecare ţară. De mult am criticat „modelele”, le-am înlăturat. Cunoaşteţi. Dar aceasta nu înseamnă renunţarea la socialism. Dimpotrivă, aplicarea fermă a principiilor socialiste!
Nici o ţară socialistă nu are nevoie să copieze acum capitalismul. În primul rînd că l-a avut şi ştiu ce reprezintă: nu de şomeri au nevoie, nu de săraci. Noi nu de şomeri şi de săraci avem nevoie pentru că aşa nu intrăm în rândul civilizaţiei. Nu cu şomeri şi cu săraci se înaintează spre civilizaţie! Aceasta înseamnă de a împinge înapoi ţările şi popoarele, pentru că în toată lumea, inclusiv în America şi în R. F. Germania, s-a accentuat procesul de concentrare a capitalului.
Recent, în R.F. Germania, două dintre cele mai mari trusturi s-au unit şi au creat un gigant. Progresul tehnic nu se face cu sute de mii de întreprinderi – aşa cum a spus [George] Bush în Ungaria. Aceasta va împinge Ungaria cu sute de ani în urmă, dacă vom merge aşa!

Progresul tehnic se realizează cu marea industrie. Sigur, fie capitalistă, fie socialistă, dar cu marea industrie! Sigur, industria mare şi capitalismul au făcut mult, că marea industrie a asigurat aplicarea în bune condiţii a organizării producţiei şi a muncii, şi ştiinţei, dar socialismul trebuie să înlăture numai proprietatea şi repartiţia. Nu să distrugă industria mare. Dimpotrivă, trebuie să o consolideze, să o dezvolte!
Noi nu am criticat marea industrie, ci am criticat relaţiile sociale, de proprietate şi repartiţie, care sunt inechitabile şi trebuie să fie înlăturate. Dar să desfiinţezi marea industrie, să o reduci la sute şi mii de întreprinderi, aceasta înseamnă a împinge ţara cu sute de ani în urmă.
De aceea, noi trebuie să stăm ferm – şi suntem ferm – pe linia dezvoltării socialismului, realizării programelor noastre, dar şi pe întărirea solidarităţii şi colaborării internaţionale şi să participăm activ la întărirea colaborării şi solidarităţii. Şi asta trebuie să constituie una din preocupările noastre permanente în activitatea pe care o desfăşurăm!

Să fim ferm împotriva oricărui amestec al cercurilor imperialiste în ţările socialiste sau în alte ţări, şi în ţările în curs de dezvoltare, împotriva mişcării revoluţionare. Acţionând aşa, creăm cele mai bune condiţiuni pentru continua lărgire a relaţiilor şi schimburilor noastre internaţionale.
Sigur, noi dorim relaţii cu toate ţările – şi cu ţările capitaliste –, dar pe principii de egalitate şi avantaj reciproc. Adică, tovarăşi, poziţia aceasta fermă nu numai că nu înseamnă să renunţăm la politica noastră de colaborare largă, ar trebuie să intensificăm această colaborare, dar respingând orice condiţii, orice capitulări sau concesii care dăunează socialismului, independenţei şi suveranităţii ţării.
Acestea, tovarăşi, sunt câteva concluzii desprinse din toate întâlnirile, din toate discuţiile pe care le-am avut cu alţi delegaţi – şi la Berlin – şi cu diferiţi oameni care au venit în ţara noastră, cu diferite personalităţi.
Cred că acestea trebuie să fie bine înţelese şi, fiecare în domeniul său, în relaţiile pe care le are, trebuie să promoveze ferm şi activ politica şi principiile noastre în toate domeniile.

Uite, acestea am vrut să spun în legătură cu toate aceste probleme.
Tov. Ion Stoian: Dacă îmi permiteţi, aş vrea să spun şi eu câteva cuvinte.
În primul rând, aş vrea să spun că în discuţiile pe care le-am avut, atât în China, cât şi în Coreea [de Nord], s-a subliniat, în mod cu totul deosebit, poziţia fermă cu care dumneavoastră şi Partidul Comunist Român apără principiile socialismului. Aceste aprecieri au fost făcute în discuţiile atât la nivel înalt, cât şi în discuţiile cu unii membri ai partidului. S-a apreciat fermitatea cu care România apără principiile socialismului şi în acest context s-au interesat despre dezvoltarea mecanismului de conducere economico-socială, de sistemul nostru social-politic. În mod deosebit tovarăşii din China.
De asemenea, aş vrea să remarc, în preocuparea lor, pentru înţelegerea, susţinerea şi aprecierea deosebită pe care au făcut-o pentru apărarea independenţei naţionale, a suveranităţii statelor, de condamnare a oricăror forme de amestec în treburile interne şi alte probleme legate de complexitatea situaţiei internaţionale.
S-a subliniat pretutindeni poziţia fermă a conducerii partidului nostru.
De asemenea, noi simţim o îndreptăţită mândrie pentru faptul că avem un partid puternic, în fruntea partidului se află o personalitate proeminentă ca dumneavoastră care apăraţi, cu dârzenie, cu dăruire atât interesele naţionale, cât şi cele internaţionale, principiile socialismului, ceea ce constituie o mândrie şi un exemplu pentru întregul nostru partid.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Vrea cineva să mai spună ceva. (Nu.)
Atunci cu aceasta, tovarăşi, ridicăm şedinţa şi la muncă.

  • A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 60/1989, f. 14; 22-26.

1 Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare: A.N.I.C.), fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 60/1989, f. 23.
2 Pentru detalii privind evenimentele care au avut loc în Republica Democrată Germană la începutul lunii octombrie 1989, sprijinul acordat de Helmut Kohl conaţionalilor săi din spatele Cortinei de Fier, precum şi opinia ambasadorului României la Berlin, Gheorghe Caranfil, despre aceleaşi evenimente, vezi Helmut Kohl, Am vrut unitatea Germaniei. Mărturii consemnate de Kai Diekmann şi Ralf Georg Reuth, Institutul European, Iaşi, 1999, p. 82-83; 1989 Principiul Dominoului. Prăbuşirea regimurilor comuniste europene, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 2000, p. 218-219.
3 Apud Martin McCauley, Rusia, America şi războiul rece, 1949-1991, Editura POLIROM, Iaşi, 1999, p. 33.
4 Apud Florin Constantiniu, România şi originile Războiului Rece, în „Revista de Istorie Militară”, nr. 1-2 (69-70)/2002, p. 62.
5 În discursul pe care l-a rostit în faţa legislativului din Carolina de Sud (1947), Bernard Baruch (1870-1965) a declarat pentru prima dată faptul că între statele democratice din Europa şi cele aflate în sfera de influenţă sovietică exista un „Război Rece”. Thomas Parish, Enciclopedia Războiului Rece, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2002, p. 34; 243; Pascal Boniface, Relaţii Est-Vest, 1945-1991, Institutul European, Iaşi, 1998, p. 20.
6 Martin McCauley, op. cit., p. 33.
7 Thomas Parish, op. cit., p. 243.
8 Pascal Boniface, op. cit., p. 20.
9 A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 60/1989, f. 32.
10 Ibidem, f. 23.
11 Idem, dosar nr. 57/1989, f. 2.
12 Ibidem.

 
Locotenent-colonel (r.) dr. PETRE OPRIŞ
Drd. LAURA-ANTOANETA SAVA

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu